Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem eshopu (dále jen "Uživatel"), svěřujete nám své Osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je Správce?

Jsme společnost gpscentrum Brno s.r.o., (dále je "Provozovatel či "Správce"") IČO 29297796, se sídlem Veveří 340/32, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71825 a provozujeme eshop http://www.gpsanavigace.cz/. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje kamenné prodejny gpscentrum a internetový obchod http://www.gpsanavigace.cz/ za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným nařízením GDPR dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele
 • v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem,
 • s již uzavřenou smlouvou,
 • za dalším účelem (viz níže Osobní údaje - rozsah a zpracování)

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@gpsanavigace.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako Správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Osobní údaje - rozsah a účely zpracování

Osobní údaje

Evidované osobní údaje

 • fyzická osoba: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, informace o dosažení věku 16 let, IP adresa, cookies
 • podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, daňové identifikační číslo, IP adresa, cookies,
 • právnická osoba: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační a daňové identifikační číslo, IP adresa, cookies

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů a pro pro naplnění těchto účelů.

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresu a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.nákup na eshopu, kontaktování ohledně zakázek, dodání zboží..)

 • Vedení účetnictví 

Jste-li Zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy:

 1. za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem
 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Vedení uživatelského účtu

Vaše Osobní údaje využíváme za účelem vedení uživatelského účtu. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že účet zakládáte, abyste získali kontrolu nad svými objednávkami, a to po dobu 4 let od poslední objednávky.

Oprávněným zájmem Správce je rovněž zasílání obchodních sdělení (plošných i individuálních) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Správce získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Uživateli.

Doba zpracování na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží je případně i účinnou obhajobou v případě sporu (doba zpracování je pak v tomto případě prodloužená o dobu, po kterou je případný spor veden). 

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše Osobní údaje - email, na co v něm klikáte a kdy jej nejčastěji otevíráte - využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od jeho udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu nebo pomocí e-mail adresy: odhlaseni@gpscentrum.cz.

Pokročilý marketing 

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Nebo na e-mailové adrese: odhlaseni@gpscentrum.cz.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Cookies

Při procházení našeho eshopu zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na eshopu zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti eshopu a přizpůsobení zobrazení eshopu vnímáme jako svůj oprávněný zájem Správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Náš eshop lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, nebo upravit (viz nastavení vašeho prohlížeče).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Poskytovatelé platforem

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které však nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme  služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

 • Google analytics, Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 • Google Adwords, Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Heureka Shopping s.r.o (pouze v případě výslovného souhlasu), Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín

Návazné služby

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Uživatele třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací.

Zaměstanci, spolupracovníci, prodejny

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, jejichž Mlčenlivost řeší poslední bod. 

V případě, že zákazník zvolí rezervaci na prodejně, která je franšízovou prodejnou Správce, informuje Správce o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v rezervaci jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 • pokud zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, registruje se v internetovém obchodě, informuje Správce o skutečnosti, že uvedené osobní údaje jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. //NEBOData zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@gpsanavigace.cz.

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami o zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. Bude to naše poslední zpráva.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz). Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem Správcem jsou příslušné české soudy. 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Dne 25. 5. 2018, gpscentrum Brno s.r.o.


Proč nakupovat u nás

Navigacím rozumíme.

Poradíme i v případě potíží.

V oboru se pohybujeme 20 let.

Udržujeme rozumné ceny.

Nabízíme pouze kvalitní přístroje.
 

Poradíme Vám

Naše zákaznická linka je k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 17:00

Telefon:+420 549 212 597

Napsat zprávu